Legal

Deze Website kan andere eigendomsrechtelijke kennisgevingen en auteursrechtelijke informatie bevatten waarvan de bepalingen nageleefd en gevolgd moeten worden. De informatie op deze Website kan technische fouten of typfouten bevatten.

De informatie kan gewijzigd of geüpdatet worden zonder kennisgeving. modulyss® kan ook op elk ogenblik zonder kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen aan de producten en/of de programma's die beschreven worden in deze informatie.

modulyss® wil geen vertrouwelijke of private informatie verzamelen over u via zijn Website. We wijzen erop dat alle informatie en al het materiaal dat verstuurd wordt naar modulyss® beschouwd wordt als NIET-vertrouwelijk. Door informatie of materiaal te versturen naar modulyss®, verleent u modulyss® een onbeperkte, onherroepelijke licentie om dat materiaal of die informatie te gebruiken, te reproduceren, af te beelden, uit te voeren, te wijzigen, door te sturen en te distribueren. U stemt er tevens mee in dat modulyss® vrij is om gebruik te maken van eventuele ideeën, concepten, knowhow of technieken die u toestuurt, voor eender welk doeleinde. Wij zullen evenwel nooit uw naam bekendmaken of anderszins bekendmaken dat u ons materiaal of andere informatie toestuurde, behalve indien:

(a) wij van u de toelating krijgen om uw naam te gebruiken; of 
(b) wij u eerst op de hoogte stellen van het feit dat het materiaal of de andere informatie die u verstuurt naar een specifiek deel van deze site, zal worden gepubliceerd of anderszins zal worden gebruikt met vermelding van uw naam;of 
(c) wij wettelijk verplicht zijn dit te doen. 

U kunt meer te weten komen over de Privacypraktijken van modulyss® op het Web.

Wereldwijde beschikbaarheid

De informatie die modulyss® publiceert op het World Wide Web kan referenties of kruisreferenties bevatten naar producten, programma's en diensten van modulyss® die niet aangekondigd of niet beschikbaar zijn in uw land. Dergelijke referenties houden niet in dat modulyss® van plan is om dergelijke producten, programma's of diensten aan te kondigen in uw land. Neem contact op met uw modulyss® -businessverantwoordelijke voor informatie over de producten, programma's en diensten die beschikbaar zijn in uw land.

De verplichtingen van modulyss® met betrekking tot zijn producten en diensten worden enkel bepaald aan de hand van de overeenkomsten in het kader waarvan ze ter beschikking worden gesteld. Indien u buiten deze Website producten of diensten verkrijgt van modulyss® die geleverd worden zonder overeenkomst, dan worden deze producten of diensten "ALS DUSDANIG" geleverd zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, en dan gebruikt u deze producten of diensten op eigen risico.

Zakelijke relaties

modulyss® legt geen verklaringen af omtrent andere Websites die toegankelijk zijn via deze Website. Indien u een niet- modulyss® -Website raadpleegt, die mogelijk toch het modulyss® -logo bevat, dan dient u te begrijpen dat deze Website losstaat van modulyss® en dat modulyss® geen controle heeft over de inhoud van die Website. Bovendien houdt een link naar een niet- modulyss® -Website niet in dat modulyss® enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van die Website. Het is aan u om de nodige voorzorgen te nemen om te garanderen dat alle items die u kiest voor gebruik, vrij zijn van virussen, "worms", Trojaanse paarden en andere items van destructieve aard. 

modulyss® KAN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, SPECIALE OF ANDERE GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF ELKE ANDERE WEBSITE WAARNAAR HYPERLINKS VERWIJZEN, MET INBEGRIP VAN EN ONBEPERKT EVENTUELE WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE ACTIVITEITEN, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE DATA OP UW INFORMATIEVERWERKINGSSYSTEEM OF ANDERSZINS, ZELFS ALS WIJ UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. 

modulyss® 
Zevensterrestraat 21
B-9240 Zele

BTW BE 083.0087.693